CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ngoại ngữ và tin học ứng dụng phù hợp với năng lực của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông và của xã hội.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoạt động theo mô hình lấy thu bù chi và có nguồn thu đóng góp phát triển sự nghiệp của Trường.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có con dấu riêng và tài khoản giao dịch mở tại Ngân hàng do Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường quản lý, Hiệu trưởng làm chủ tài khoản.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tuyển sinh và quản lý người học.

3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển của trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

9. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

10. Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.

11. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.