Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình đóng góp ý kiến và giải quyết khiếu nại của Học sinh Sinh viên
11:14 | 15/01/2019
Để ghi nhận ý kiến đóng góp và giải quyết những khiếu nại của HSSV một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng công tác Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập (GVCN/ CVHT), công tác của Phòng CTSV và các đơn vị trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể các Khoa/ Phòng/ Trung tâm và Học sinh Sinh viên (HSSV) về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình đóng góp ý kiến và giải quyết khiếu nại của HSSV....
Thông báo vv xét điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018 - 2019
08:49 | 15/01/2019
Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-PTTHII, ngày 15/12/2017 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;Nay, phòng Công tác sinh viên thông báo đến Ban Cán sự các lớp lưu ý thời gian và quy trình xét điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
Quyết định về việc tặng giấy khen cho sv đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2017 -2018
08:42 | 15/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên;Căn cứ danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên của khoa Báo chí - Truyền thông, khoa Công nghệ Phát thanh - Truyền hình và Truyền thông;
Quyết định về việc công nhận Ban chủ nhiệm CLB Truyền thông VOV College
08:37 | 15/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Truông Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ kết quả Hội nghị kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông vov College năm 2019;
Quyết định về việc công nhận danh hiệu sinh viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018
10:45 | 14/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Truờng Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu truởng Truờng Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành quy định khen thuởng, kỷ luật sinh viên;
Thông báo về việc triển khai học Giáo dục quốc phòng — An ninh cho sinh viên các lớp cao đẳng 18 và sinh viên các khóa trước học trả nợ
23:05 | 11/01/2019
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TQS ngày 15/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7 về việc ban hành chương trình chi tiết giáo dục quốc phòng và an ninh áp dụng cho đối tượng là sinh viên cao đẳng, đại học (165 tiết - 8 tín chỉ);Căn cứ ý kiến đề xuất của Phòng Đào tạo, Khoa Khoa học Cơ bản và phê duyệt của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc học 8 tín chỉ GDQP-AN (bổ sung thêm 3 tín chỉ) đối với sinh viên các lớp cao đẳng 17 trở về sau đế sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN, đủ điều kiện theo chương trình liên thông đại học, sinh viên không phải học bổ sung;Trên cơ sở ý kiến trao đổi với Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 về kế hoạch học GDQP-AN của các lớp cao đẳng 18,Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo sinh viên các lóp cao đẳng 18 và sinh viên các khóa trước có nhu cầu học trả nợ môn học GDQP- AN như sau:
Thông báo vê việc đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2018-2019
22:57 | 11/01/2019
Sinh viên các lớp cao đẳng 16, 17, 18 đăng ký môn học (học phần) sẽ học trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:-Hình thức đăng ký: đăng ký bằng phiếu (tải mẫu phiếu đính kèm thông báo này).-Các môn học sinh viên đăng ký học bao gồm môn học sẽ học chính thức trong học kỳ và môn học trả nợ, cải thiện (nếu có). Sinh viên xem cụ thể danh mục môn học, thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 1 năm học 2018-2019 để biết các thông tin: tên môn học, mã môn học, nhóm, số tín chỉ, giảng viên giảng dạy, lịch học lý thuyết, lịch học thực hành.-Thời hạn đăng ký môn học: từ 14/01/2019 đến 19/01/2019.
Thông báo về việc sinh viên chưa hoàn tất học phí các môn học (Đợt 2) học kỳ I năm học 2018 - 2019
22:49 | 11/01/2019
Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo về việc sinh viên chưa hoàn tất học phí các môn học (đợt 2) HKI năm học 2018-2019. (danh sách đính kèm)Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng xác nhận trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.
Quyết định vv kỷ luật cảnh cáo sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019
16:35 | 09/01/2019
Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-PTTHII ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II về việc ban hành quy định khen thưởng, kỷ luật sinh viên;Căn cứ danh sách sinh viên chưa hoàn tất học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019 của Phòng Kế hoạch - Tài chính tính đến ngày 08/01/2019;
Danh sách dự thi KTHP của các lớp (đợt 3), học kỳ I, năm học  2018 - 2019
10:44 | 09/01/2019
Danh sách dự thi KTHP của các lớp (đợt 3), học kỳ I, năm học 2018 - 2019