• Phương thức tuyển sinh
  • trung tam 511
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Thông báo V/v thay đổi thời khóa biểuCăn cứ vào thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2018 - 2019;Căn cứ vào đề xuất của thầy Hoàng Văn Công;Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thay đổi như sau:Học phần: Thực hành thiết kế truyền thông và quảng cáo (17CĐTH): Từ ngày 22/10/2018 trở đi, lớp học vào sáng thứ 2 hàng tuần tại phòng D302-CS2, thay vì học vào chiều thứ 4 tại phòng A307-CS1
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting