• Phương thức tuyển sinh
  • tuyển sinh quay phim
  • tuyển sinh MC nhí
  • tuyển sinh MC
  • tuyen sinh 2
  • NNTH
Thông báo V/v thu kinh phí tuyển sinh liên thông, VB2 đại học (Ngành Báo chí – Trường Đại học Khoa học Huế)Căn cứ thông báo số 268/TB-ĐHKH ngày 09/05/2016 của Trường Đại học Khoa học về việc tuyển sinh văn bằng 2 đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2016, trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa 2 trường, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II thông báo đến các thí sinh mức thu kinh phí tuyển sinh như sau:
  • Tuyển sinh
  • tuyển sinh liên thông
  • NNTH
NNTH
tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting