• tuyen sinh 2018
  • Nữ sinh viên VOV
  • Cùng bạn nuôi dưỡng ước mơ
Quyết định về việc phê duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 bổ sung cho sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình IICăn cứ Quyết định của số 2324/QĐ-TNVN ngày 24/7/2018 Tổng Giám đốc Đài Tiêng Nói Việt Nam quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hỉnh II thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam;Căn cứ Quyết định số 44/20Ọ7/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vê học bông khuyến khích học tập của học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụq và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2, Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-PTTHII ngày 22/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập của học sinh, sinh viên hệ chính quy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II;
Khác biệt giữa máy ảnh cảm biến Full-frame và Crop?Với những bạn tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu nhiều về máy ảnh hẳn đã từng nghe qua các khải niệm về máy ảnh Full-frame và Crop. Vậy nó là gì? Sự khác nhau là như thế nào? Ảnh hưởng của nó lên bức ảnh như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting