• Phương thức tuyển sinh
  • trung tâm TS
  • tuyen sinh 2
  • Trung tâm báo chí truyền thông khai giảng
  • tuyen sinh
  • to hợp môn
  • Tuyển sinh
  • Lớp nghiệp vụ báo chí
Thông báo danh sách sinh vên nợ sách thư việnQua thống kê sách nợ của sinh viên tại Thư viện, hiện nay còn một số sinh viên của các lớp mượn sách về nhà quá hạn quy định, Trung tâm thông tin - Thư viện thông báo tới những sinh viên có tên trong danh sách nợ sách dưới đây đề nghị hoàn trả sách cho Thư viện. Nếu cố tình không trả sách Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ đề nghị Nhà trường có hình thức xử lý.
Trung tâm tuyển sinh
Banner Tuyển sinh trực tuyến